انواع عینکهای زیبا http://eynak777.mihanblog.com 2017-12-16T13:45:37+01:00 text/html 2017-03-14T08:46:49+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینک ری بن طرح RB wafare flash http://eynak777.mihanblog.com/post/57 <h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; line-height: 1.4; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-stretch: normal;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000"><br></font></span></h2><h2 style="text-align: center; box-sizing: border-box; line-height: 1.4; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-stretch: normal;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: normal;"><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#ff0000">عینک ری بن طرح RB wafare flash&nbsp;</font></span></h2><h2 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1.4; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; font-stretch: normal; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#000099">کمپانی Ray Ban سالهاست که مدل wafare عینک آفتابی را تولید میکند. این مدل بسیار پر طرفدار بوده و در مکانهای مختلف قابل استفاده میباشد</font></span></h2><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#ffffff"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" size="1" color="#ffffff">خرید عینک طرح اصل Rayban</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.shixon.com/zoom/Sh1072_7.jpg" alt=""></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900"><br></font></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-line;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">نمونه موجود این مدل ،از نمونه اصلی و با کیفیت بسیار بالا ساخته شده و استانداردهای اصلی ساخت لنز را دارا میباشد.این عینک در چهار رنگ مختلف موجود میباشد که متناسب با تمام سلیقه ها و گروه های سنی مختلف طراحی شده است .</font></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><span style="font-size: 12px; text-align: justify; white-space: pre-line;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><br></font></span></span></div><div><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#993399"><table class="table table-responsive" height="214" width="181" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 13px; empty-cells: show; direction: rtl; width: 492.727px; text-align: right;"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">برند</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">Ray Ban طرح</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">جنس</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">پلاستیک</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">جنس فریم</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">پلاستیک TR</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">جنس دسته</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">پلاستیک TR</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">انحنا</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">ندارد</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">مشخصات روی دسته</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">لاک</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">سال تولید</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">2014</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">اقلام همراه</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">کیف مخصوص</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">درجه کیفی</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">درجه 2</td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">UV</td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-right-style: initial; border-bottom-style: initial; border-left-style: initial; border-top-color: rgb(221, 221, 221); border-right-color: initial; border-bottom-color: initial; border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; background: transparent; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center;">400</td></tr></tbody></table><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;">&nbsp;----------------------------------------------------------------------------------------------</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;">محصولات مشابه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://mavarayenoor.ir/Detail.aspx?q=g-cl1382&amp;s=44998" target="_blank" title="عینك Ray.Ban"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/139505181100455.jpg" alt="عینك Ray.Ban"></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;"><a href="http://mavarayenoor.ir/Detail.aspx?q=tala6196&amp;s=44998" target="_blank" title=" عینك ترو كالر"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13950422161928trucolor.jpg" alt=""></a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px; font-size: 13px; text-align: right;">منبع: &nbsp; &nbsp;http://mavarayenoor.ir</p></font></span></div> <script type="text/javascript" src="http://feedgorji.zarshop.biz/feedbaner.aspx?s=44998&amp;r=24943&amp;type=v&amp;post=0&amp;evnt=0&amp;f=0&amp;bt=2&amp;c=3&amp;po=1&amp;dn=mavarayenoor.ir&amp;GC=sub66&amp;GoodCode=" language="javascript"></script> text/html 2016-08-07T16:38:21+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینک طرح http://eynak777.mihanblog.com/post/54 <script type="text/javascript" src="http://feed.shixon.com/Scripts/jquery-1.7.1.min.js"></script><script  type="text/javascript" src="http://feed.shixon.com/Scripts/jquery.cycle.all.js"></script><script type="text/javascript" src="http://feed.shixon.com/ShixonStaticPost.aspx?cat=28&amp;gpp=1&amp;i=1&amp;s=44998&amp;so=1&amp;co=1&amp;gc=" language="javascript"></script><div class="slideshow1" style="font-family:tahoma;" align="center"><div><p align="center" dir="rtl"></p></div></div><div class="slideshow1" style="font-family:tahoma;" align="center"><div><p></p></div></div> text/html 2016-07-29T18:18:53+01:00 eynak777.mihanblog.com kader روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان http://eynak777.mihanblog.com/post/53 <div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title=""><img src="http://s4.picofile.com/file/7763506769/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9_%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.jpg" alt="روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان|انواع عینکهای زیبا" align="bottom" border="0" height="393" hspace="0" vspace="0" width="605"></a><br><font color="#FF0000"><a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان</a></font></font><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">قبل از اینکه روش انتخاب یک <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک آفتابی</a> برای فصل تابستان را توضیح بدهم باید&nbsp; ببینیم که چرا باید از <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک دودی</a> یا عینک آفتابی استفاده کنیم یعنی دلیل علمیش چه چیزی هست؟</font><br><font face="Mihan-IransansBold" size="4">مهمترین دلیلش </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اشعه ماورابنفش خورشید که به اصطلاح UV نام برده می شود که سه نوع طول موج دارد. </font><br><ul><li><font face="Mihan-IransansBold" size="4">طول موج UVA</font>&nbsp; <br></li><li><font face="Mihan-IransansBold" size="4">طول موج UVB</font> </li><li>&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold" size="4">طول موج UVC</font></li></ul><font face="Mihan-IransansBold" size="4">که طول موج UVB &nbsp;برای چشم انسان مضر است ، </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اگر ما مدت زمان زیادی در معرض این اشعه باشیم موجب بروز بیماری های چشمی همچون</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> سوزش چشم، </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> آب مروارید، تغییر در مرکز دید و حتی در بدترین حالت باعث سرطان می شود.<br>وظیفه <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک دودی</a> این است که </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">باید حداقل 98% از اشعه </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">ماورابنفش با طول موج</font>&nbsp; UVB را جذب کنند،</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">چرا که هنگام استفاده از عینک آفتابی مردمک چشم باز می شود و اگر این درصد از اشعه جذب نشود تمام اشعه های مضر به داخل چشم نفوذ می کنند </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استفاده از عینک آفتابی به عنوان یک وسیله حیاتی برای حفظ سلامت چشم ها محسوب می شود،</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">استفاده از <strike>عینک های تقلبی</strike> نه تنها این خاصیت را ندارد بلکه باعث بسیاری از بیماریهای چشمی و نارسایی های شبکیه چشمی می شوند </font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">اگر عینک آفتابی اصل و استاندارد استفاده کنید باعث بهتر شدن دید و پیشگیری از صدمه های ماورابنفش به عدسی و شبکیه چشم می شود.<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong><a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/435/1303859/zfb715.jpg" alt="روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان|انواع عنکهای زیبا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br>نکات لازم در مورد انتخاب <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک آفتابی</a><br><br></strong></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اگر راننده هستید توصیه می شود که از عینک های آفتابی <span style="background-color: rgb(51, 204, 0);">سبز رنگ</span> استفاده <u>نکنید</u> چرا که تشخیص<font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> نور قرمز</span></font> و <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">زرد</span> را <u>مختل می کنند</u> و از این نظر <u> مناسب نیستند</u>. به عنوان یک اصل بدانید که <u>بهترین رنگ</u> برای عینکهای آفتابی در وهله اول <span style="background-color: rgb(204, 204, 204);">خاکستری</span> و پس از آن <span style="background-color: rgb(204, 102, 0);">قهوه ای</span> است.<br>&nbsp;<u>شیشه های عینک</u> باید مقاومت کافی داشته باشد، شیشه های ساخته شده از <u>پلی کربنات</u> از همه مقاوم تر است.<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">عینک های رنگی متمایل به <font color="#33CC00">سبز</font> و <font color="#FFCC33">ق</font><font color="#CC6600">هوه ای</font> به علت <u>مختل کردن</u> طیف رنگ <font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مضر</span></font> هستند، البته برای افرادی که می خواهند به مدت طولانی رانندگی کنند، توصیه می شود از عینک های <font color="#CC9933">قهوه ای</font> استفاده کنند، چرا که این عینک ها نور <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);">آبی آسمان</span> را کاهش و وضوح بینایی را افزایش می دهند، ولی این عینک ها برای مصارف روزانه توصیه <u>نمی شوند</u>.<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">افرادی که در حال <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اسکی</span> یا <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">حمام آفتاب گرفتن</span> و <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">کوهنوردی</span> در ارتفاعات هستند باید حتما از عینکی استفاده کنند که فقط <u>12-8 درصد</u> نور را از خود عبور دهند.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br>قاب عینک باید بزرگ باشد تا محافظت کامل داشته باشد.<br>&nbsp;<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">یک عینک آفتابی استاندارد عینکی است که وقتی آن را در مقابل یک صفحه ی طرح دار تکان میدهیم نباید صفحه موجدار و تار و کج و معوج دیده شود.</span></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br><u>&nbsp;کودکانی که برای ساعت های طولانی در زیر نور آفتاب در حال بازی کردن هستند باید عینک مخصوص خودشان را بزنند.</u><br>عینک های دارای <u>شیشه های رفلکس</u> با <u>پوشش آینه ای</u> برای مصارف <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اسکی</span> یا <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">کوهنوردی </span>مناسب هستند.<br></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4">&nbsp;اگر می خواهید بدانید که تیرگی عینک آفتابی شما مناسب هست یا نه ، در یک اتاق با نور معمولی با عینک آفتابی به آینه نگاه کنید ، اگر عینک شما مناسب باشد نباید چشمان خود را ببینید.<br></font><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><strong><font size="5"><a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/435/1303859/4546546.JPG" alt="روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان|انواع عنکهای زیبا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><br>نحوه شناخت <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک استاندارد</a></font></strong></font><div align="justify"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">در لنز عینک های ارزان&nbsp; ماده ای به نام <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">Triacetate</span> است که فقط <span style="background-color: rgb(255, 0, 0);">40% اشعه UV</span> را جذب می کند و برای چشم بسیار مضر هستند. بهترین راه شناخت عینک های استاندارد استفاده از دستگاه UV متر است که در اغلب عینک فروشی ها یافت میشود. بدون استفاده از این دستگاه تشخیص استاندارد بودن عینک آفتابی حتی برای چشم پزشکان هم مشکل خواهد بود. این دستگاه باید UV عینک را از 98% به بالا نشان دهد، همچنین گاهی علامت UV400 در کنار برخی عینک ها درج شده که نشان دهنده قابلیت حفاظت علیه UV می باشد.<br></font><div align="center"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong>شرایطی که باید یک <a href="http://goo.gl/tZ7FPi" target="_blank" title="">عینک آفتابی</a> داشته باشد:</strong></font><br><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><strong></strong></font></div><font face="Mihan-IransansBold" size="4"></font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> چشمان شما را در برابر<span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"> اشعه ماورابنفش</span> محافظت کند.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br>&nbsp;چشمان شما را در برابر <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نور شدید خورشید</span> محافظت کند.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br>&nbsp;چشم های شما را در برابر <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">نورهای زننده و خیره کننده</span> محافظت کند.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br>&nbsp;&nbsp; <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">وضوح و کنتراست</span> را بهبود بخشد.</font><font face="Mihan-IransansBold" size="4"> </font><p><font face="Mihan-IransansBold" size="4">یک <strike><font color="#FF0000">عینک ارزان و بی کیفیت</font></strike> معمولا مزایای فوق را در اختیار شما قرار <u>نمی دهد</u>، بلکه تنها از شدت نور می کاهد و <span style="background-color: rgb(255, 255, 0);">اشعه ماورابنفش را حذف نمی کند</span>، از این رو <u>عنبیه چشمان</u> شما به واسطه کاهش شدت نور منبسط شده و بازتر می شود و اجازه می دهد اشعه ماورابنفش بیشتری به آنها برسد که سبب آسیب به شبکیه چشم و در پی آن ابتلا به آب مروارید و حتی سرطان می گردد، بنابراین حتما از عینک های آفتابی دارای حداقل حفاظت UV400 با مارک های معتبر استفاده کنید.&nbsp; <font color="#FFFFFF">خرید عینک دودی</font><br></font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br>&nbsp;مطمئن شوید که عینک به طور کامل صورت شما را پوشانده است ( از زیر ابروها تا نزدیک گونه ها) ، باید اطراف سرتان را نبینید، وزن عینک باید بین گوش ها و بینی تقسیم شود و مژگان نباید به قاب و لنز برخورد کنند.</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="4">منبع: http://blog.shixon.com</font></p><p><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><br></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">[http://www.aparat.com/v/oc16z]</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4">---------------------------------------------</font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">برای دیدن انواع عینکهای استاندارد و مناسب چشمهای خود عکس زیر را کلیک کنید</span></font></p><p align="center"><font face="Mihan-IransansBold" size="4"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span><br></font></p><p align="center"><a href="http://www.shixon.com/categories/women-sunglasses?sac=60&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/435/1303859/Sh10842.jpg" alt="روش انتخاب یک عینک آفتابی مناسب برای فصل تابستان|انواع عنکهای زیبا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="4"><strong></strong></font></div></div></div><div align="justify"><font color="#FF0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><strong></strong></font></div></div></div> text/html 2016-07-28T08:49:59+01:00 eynak777.mihanblog.com kader فروشگاه انواع عینک های زیبا http://eynak777.mihanblog.com/post/47 &nbsp;<iframe src="http://anjammidam.com/modules/show/kareh/26-5-20-41-21-38-27-42-37-11-15-22-18-28-19-12-24-7-40-14-43-8-10-9-23-16-17-6-13-/2/1/11179" width="564px;"></iframe><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><div class="adhere" id="spot_1"></div><div class="adhere" id="spot_1" style="text-align: center;"><a href="http://www.shixon.com/?s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://www.shixon.com/Images/CollectionImg/women-3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><div class="adhere" id="spot_1"><br></div><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><a href="http://goo.gl/TWZtUu" target="_blank" title=""><div class="adhere" id="spot_1" style="text-align: center;"><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13950126094335rayban6.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> <div align="center"></div></a><div align="center"><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold" size="6">فروشگاه&nbsp; انواع عینک های زیبا<br><font color="#000000" size="4"><font size="3">این وبلاگ محلی برای معرفی بهترین عینک های آفتابی است امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیرد,البته اگرمایل بودین می توانید مستقیما وارد فروشگاه های&nbsp; ما&nbsp; بشوید و محصول مورد نظر را مستقیما مورد ارزیابی قرار داده و خرید کنید برای اینکه به فروشگاه های عینک آفتابی&nbsp; منقل بشوید لطفا تصاویر زیر را کلیک کنید </font><br><font color="#33CC00" size="5">فروشگاه اول(عینک های دودی برند)</font></font></font><br><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold" size="6"><font color="#000000" size="4"><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold" size="6"><font color="#000000" size="4">تصویر زیر را کلیک کنید</font></font><br></font></font><a href="http://www.shixon.com/categories/women-sunglasses?sac=60&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/435/1303859/Sh1253_11.jpg" alt="فروشگاه عینک انواع عینک های زیبا1" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><font color="#CC0000" face="Mihan-IransansBold" size="6"><font color="#000000" size="4"><br><font color="#33CC00" size="5">فروشگاه دوم(عینک های دودی با قیمت مناسب)</font><br>تصویر زیر را کلیک کنید<br></font></font><div align="center"><a href="http://mavarayenoor.ir/cat?Scat=4&amp;cat=66&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/435/1303859/glasses.jpg" alt="2فروشگاه انواع عینک های زیبا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div align="center"><br></div><div align="center">-------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="6">تبلیغات</font></div><div align="center"><br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://businessman.sellfile.ir/prod-598844-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF+%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AC%D8%B0%D8%A8+%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D9%88%D9%84.html" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://businessman.sellfile.ir/prod-images/598844.jpg" alt=""></a></div><div align="center"><font size="6" color="#ff0000"><b><a href="www.payping.ir/d/qXQw" target="_blank" title="">خرید آسان محصول بالا</a></b></font></div><div align="center"><a href="http://businessman.sellfile.ir">دانلود فایل صوتی سابلیمینال مسیج</a><div align="center"><font size="6" color="#ff0000"><br></font></div></div><font face="Mihan-IransansBold" size="6"> </font> <a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=655&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/blakharati-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=654&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bmissbelt-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=652&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bmorghamin-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=648&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bluma-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=646&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bmassagg2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=645&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bpartisa-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=635&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bpancho-2.gif " border="0"></a><a target="_blank" href="http://www.mihanstore.net/in.php?id=628&amp;&amp;ref=14376"><img src="http://mihanstore.net/pic/bzte-2.gif " border="0"></a> <style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style> <style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style> <style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style> <style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style> <style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style><style> .adhere iframe { max-width:100%; display: block;margin: 0 auto; }</style> </div> text/html 2016-07-28T06:09:05+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك rayban ویفری مدل جدید 2319 http://eynak777.mihanblog.com/post/51 <div style="text-align: center;"><a href="http://mavarayenoor.ir/Detail.aspx?q=tala17958&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13950126094335rayban6.jpg" alt="انواع عینک های زیبا" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div><div style="text-align: center;"><p id="goodName" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 40px 0px 0px; direction: rtl;"><font color="#990000" face="Mihan-IransansBold" size="5">عینك دودی rayban ویفری مدل 2319</font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; color: rgb(102, 102, 102); text-align: start;"></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#33cc00" face="Mihan-IransansBold" size="4">در شرایطی که آغاز فعالیت ری بن به سال 1937 باز می گردد&nbsp;</font></span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; background-color: transparent;"><font color="#6600cc">اما طراحی کلاسیک محصولات ری بن هیچ گاه در بلند مدت از بازار دور نمانده‌&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; background-color: transparent;">و امروزه نیز از طرفداران بسیاری برخوردار هستند.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#009900">طرح این عینك آفتابی متناسب با سلیقه های خاص آقایان و خانم ها می باشد&nbsp;</font></span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">و افرادی كه به دنبال محصولات خاص و كمیاب هستند می توانند این عینك را تهیه نمایند.&nbsp;</span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#993399">شیشه های این عینك دارای یو وی 400 بوده و چشمان شما را در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت می كند.</font></span></span></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://mavarayenoor.ir/Detail.aspx?q=tala17958&amp;s=44998" target="_blank" title=""><font color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold" size="6">برای توضیحات بیشتر کلیک کنید</font></a></p><p dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://mavarayenoor.ir/Detail.aspx?q=tala17958&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img src="http://hjhjhj1245.com/nabimages/nGoodImages/13950126094354rayban4.jpg" alt="انواع عینک های زیبا|" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></p></div> text/html 2016-06-28T14:30:08+01:00 eynak777.mihanblog.com kader مقالات متفرقه http://eynak777.mihanblog.com/post/52 <script type="text/javascript" language="JavaScript"> var $user_refid = 8363; var $site_url = 'https://farhadexchange.net'; var $img_url = 'https://farhadexchange.net/_skins/default/tplimgs/';</script><script type="text/javascript" language="JavaScript" src="https://farhadexchange.net/_skins/default/tpljs/exchange_ref.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.mitramagazine.ir/showbox/1236/0/1/1/10"></script><div style="display:block; overflow:auto; width:100%; position:realtive;"><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146679582024151.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7185/1236" target="_blank">بوی عرق بدنتان را با این بوگیرهای خوردنی از بین ببرید!</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146679158279470.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7184/1236" target="_blank">بدافزار Godless می‌ تواند ۹۰ درصد دستگاه های اندرویدی را آلوده کند</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678115935838.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7181/1236" target="_blank">چگونه ناخن‌هایی شفاف و زیبا داشته باشیم؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678119897887.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7180/1236" target="_blank">فرهنگ خرید اینترنتی ما ایران‌ها چقدر است؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678036334748.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7178/1236" target="_blank">اینطوری به دیوارتان رنگ و رو بدهید</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677966255795.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7176/1236" target="_blank">کیلویی فالوئر می خرند، میلیاردی سود می کنند</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677948941569.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7175/1236" target="_blank">آیا خانم‌ها می‌توانند مو بکارند؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677927368439.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7174/1236" target="_blank">چگونه پوست‌مان را مرطوب و شاداب نگه داریم؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677904834728.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7173/1236" target="_blank">بهترین رستوران‌های خیابانی جهان</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677091082955.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7167/1236" target="_blank">ارتباط بیماری پوستی پسوریازیس و ابتلا به سایر بیماری های مزمن</a><br></div></div><div style="display:block; overflow:auto; width:100%; position:realtive;"><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146679582024151.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7185/1236" target="_blank">بوی عرق بدنتان را با این بوگیرهای خوردنی از بین ببرید!</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146679158279470.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7184/1236" target="_blank">بدافزار Godless می‌ تواند ۹۰ درصد دستگاه های اندرویدی را آلوده کند</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678115935838.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7181/1236" target="_blank">چگونه ناخن‌هایی شفاف و زیبا داشته باشیم؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678119897887.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7180/1236" target="_blank">فرهنگ خرید اینترنتی ما ایران‌ها چقدر است؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146678036334748.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7178/1236" target="_blank">اینطوری به دیوارتان رنگ و رو بدهید</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677966255795.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7176/1236" target="_blank">کیلویی فالوئر می خرند، میلیاردی سود می کنند</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677948941569.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7175/1236" target="_blank">آیا خانم‌ها می‌توانند مو بکارند؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677927368439.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7174/1236" target="_blank">چگونه پوست‌مان را مرطوب و شاداب نگه داریم؟</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677904834728.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7173/1236" target="_blank">بهترین رستوران‌های خیابانی جهان</a><br></div><div style="display:block; overflow:hidden; float:right; min-width:150px; width:21%; height:165px; text-align:center; margin:1%; padding:1%; box-shadow:inset 0 0 5px #ccc; line-height:20px;"><img src="http://www.mitramagazine.ir/images/thumb/146677091082955.jpg" style="width:100%; height:110px; margin-bottom:5px;"> » <a href="http://www.mitramagazine.ir/click/7167/1236" target="_blank">ارتباط بیماری پوستی پسوریازیس و ابتلا به سایر بیماری های مزمن</a><br></div></div> text/html 2016-03-15T07:39:40+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینک طرح Swarovski & عینك Ray.Ban http://eynak777.mihanblog.com/post/50 <p align="center" dir="rtl" style="text-align: -webkit-center;"><font size="5" color="#cc0000" face="Mihan-IransansBold"><b>عینک طرح Swarovski</b></font></p><p align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://img.shixon.com/zoom/Sh1091_1.jpg" alt="شیکسون" style="max-width: 400px;"></font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font style="font-size: 10pt;" face="Mihan-IransansBold"><font color="#cc0000">کمپانی </font><b><font color="#cc0000">Swarovski</font> </b>از مطرح ترینهای طراحان و تولید کنندگان سنگهای قیمتی و جواهرات است که در تولید عینک های آفتابی نیز کاملا موفق بوده است .</font><span style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold;">این عینک برگرفته شده از <font color="#990000">مدل </font></span><b style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold;"><font color="#990000">swarovski cha cha</font></b><span style="font-size: 10pt; font-family: Mihan-IransansBold;"><font color="#990000"> </font>یکی از محبوبترین عینکهای این کمپانی بشمار میرود.</span></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font style="font-size: 10pt;" face="Mihan-IransansBold">قیمت: 139,000 تومان</font></p><div style="text-align: center; font-size: medium;"><a href="http://www.shixon.com/products/Sh1091/?s=44998" target="_blank"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://www.shixon.com/Images/buy-shixon.png" alt="خرید از شیکسون"></font></a></div><p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#0066FF" style="font-size: 20pt;">عینك&nbsp;</font></b><b><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><font color="#FF0000" style="font-size: 20pt;">Ray.Ban</font></span></b><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><font size="3"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="text-align: -webkit-center;"><p align="center" dir="rtl"><b><font>عینك فوق العاده جدید&nbsp;</font><font color="#FF0000">با طراحی مدرن</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b><font>طراحی فوق العاده&nbsp;</font><font color="#FF0000">برای سال 2016</font></b></p></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="text-align: -webkit-center;"><p align="center" dir="rtl"><b><font color="#FF0000"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody">&nbsp;</span></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><font color="#FF0000">جذابیت و زیبایی</font><font>&nbsp;حق شماست<span lang="en-us">...</span></font></span></b><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"></span></p><p align="center" dir="rtl"><font><b>فقط<font color="#FF0000">چند قدم با جذابی</font></b></font><font><b><font color="#FF0000"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody">ت</span></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody">&nbsp;فاصله دارید</span></b></font><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"></span></p><p align="center" dir="rtl"><b><font>از&nbsp;</font><font color="#FF0000">اولین</font><font>&nbsp;كسانی باشید<span lang="en-us">&nbsp;</span>كه</font></b></p><p align="center" dir="rtl"><b><font>&nbsp;این عینك را امتحان میكنند!!</font></b></p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody11"><p align="center" dir="rtl" style="line-height: 35px;"><b><span lang="fa"><font color="#0000ff">همان را انتخاب كنید كه شایسته شماست ...</font></span></b></p></span><p align="center" dir="rtl"><b><span lang="fa"><font color="#0066FF">همراه با كتاب رازو رمز شیك پوشی</font></span></b></p><p align="center" dir="rtl" style="line-height: 35px; margin-left: 35px; margin-right: 35px;"><span style="font-weight: 700;"><font color="#ff9900">ISBN:</font></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14" style="color: rgb(255, 153, 0);"><font><strong><mj>10-23-5096-600-978</mj></strong></font></span></p></span></font></font><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><img width="450" border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/rayy1.jpg" height="364"></font></p><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold">23000&nbsp;تومان</font></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://mavarayenoor.eshopfa.net/cart.aspx?s=44998&amp;q=g-cl1382" target="_blank"><img src="http://mavarayenoor.eshopfa.net/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a>&nbsp;<a href="http://mavarayenoor.eshopfa.net/g-cl1382_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-Ray.Ban.html" target="_blank"><img src="http://mavarayenoor.eshopfa.net/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></font></div><br><div>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="6" color="#990000"><b>تبلیغات</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.shixon.com/products/sh1253/?sac=59&amp;cc=144&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.shixon.com/cat/Sh1253_c.jpg" alt=""></a><a href="http://www.shixon.com/products/sh1084/?sac=59&amp;cc=33&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.shixon.com/cat/Sh1084_c.jpg" alt=""></a><a href="http://www.shixon.com/products/sh1070/?sac=59&amp;cc=15&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img.shixon.com/cat/Sh1070_c1.jpg" alt=""></a></div> text/html 2016-02-10T17:01:24+01:00 eynak777.mihanblog.com kader انتخاب عینک دودی مناسب http://eynak777.mihanblog.com/post/49 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center; margin: 0cm 10.5pt 9pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#ff0000" face="Mihan-IransansBold" size="5"><span style="line-height: 24px;"><b>انتخاب عینک دودی مناسب&nbsp;</b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;از عینکهای آفتابی چه بصورت مد و یا جهت تامین راحتی بیشتر در مقابل نور شدید، استفاده می­شود. چشم پزشکان معتقدند دلیل دیگری نیز برای استفاده از عینکهای آفتابی وجود دارد که آن هم تامین سلامت طولانی مدت چشمها در موقعیت­های مختلف است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#333333">نتایج &nbsp;مطالعه سالهای اخیر نشان میدهد که اگر زمان زیادی در شرایط آفتابی و بدون محافظت در مقابل چشم شانس بروز بیماریهای چشمی افزایش می یابد.</font><font color="#ffffff">eynak aftabi</font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">براساس این &nbsp;مطالعات ، درحال حاضر چشم پزشکان توصیه می­کنند که هرگاه تا حدی درمقابل آفتاب قرار می­گیرید که احتمال برنزه شدن پوست ، از عینکهای آفتابی جاذب اشعه ماورا بنفش استفاده نمایید، بویژه اگر در ارتفاعات و یا در نزدیکی استوا زندگی می­کنید.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="text-align: center; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><strong><span lang="FA"><font size="5" color="#ff0000">انواع مختلف عینکهای دودی</font></span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span></span></strong><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt; font-size: 9pt;"></span></font></p><font face="Mihan-IransansBold"><br style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: right;"></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">کارخانه ­های سازنده عینک های آفتابی برای محافظت از چشم در مقابل آثار مضر آفتاب، طرحهای جدیدی را ایجاد کرده اند ,</span></a></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><b>عینکهایی که 99% اشعه ماورا بنفش را جذب می­کنند</b></span></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">توصیه می­شود همواره عینکی را خریداری کنید که این خاصیت را داشته باشد. حضور طولانی مدت در مقابل اشعه ماورا بنفش، یا اولترا ویوله (</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">) و آفتاب با اکثر بیماری های چشمی ارتباط دارند.<span style="text-decoration: underline;"></span></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">انواع عدسی ها(شیشه ای و پلاستیکی) تاحدودی&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-IransansBold;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Mihan-IransansBold;">اشعه ماورابنفش را جذب می کنند&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 9pt; line-height: 18pt; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;، ولی جذب&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 9pt; line-height: 18pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: 9pt; line-height: 18pt; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;توسط این عدسی­ها را میتوان با اضافه نمودن موادی شیمیایی به ماده اصلی لنز و یا پوشاندن لنز با ماده­ای مخصوص ارتقا داد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">همواره عینکی را خریداری کنید که 99 تا 100% اشعه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;را جذب کند. اکثر کارخانه­ های سازنده برچسب­هایی را بروی عینک محصول خود نصب می­کنند با این مضمون که جذب&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">تا بیش از 400 نانومتر صورت می­گیرد که این نیز به معنای همان جذب 100% شعاع&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">است.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><b>عینکهایی که 90% اشعه مادون قرمز را بلوک می­کنند</b></span></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">طول موج­های مادون قرمز بخش غیرقابل رویت نور بوده (طول موج آنها بلند­تر از طول موج نور قابل رویت است) و سبب تولید گرما می­شوند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">بخش مادون قرمز نور خورشید ناچیز بوده و چشم نیز این طول موج را بخوبی تحمل می­کند. ادعای بعضی کارخانه -های سازنده عینکهای أفتابی در جهت حفاظت چشم در مقابل اشعه مادون قرمز است و حال آنکه تحقیقات موجود رابطه محکمی را بین بیماریهای چشمی و اشعه مادون قرمز نشان نداده­اند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">عینکهای بلوک کننده نور آبی (</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">Blue- blocking</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">)</span></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">اینکه نور آبی هم برای چشم مضر باشد هنوز مورد بحث است. عدسیهایی که نور آبی را بلوک می­کنند ته رنگی کهربایی داشته و سبب می­شوند محیط اطراف برنگ زرد یا نارنجی دیده شود. لنزهای رنگی سبب می­ شوند که اشیا دور بویژه در شرایطی مثل برف و یا غبار واضح ­تر دیده شوند. از این نظر عینکهای کهربایی مزبور بیشتر توسط اسکی بازان، شکارچیان، قایقرانان و یا خلبانان استفاده می­شود.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">عینکهای پلاریزه</span></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"><font face="Mihan-IransansBold">عدسیهای پلاریزه خیرگی نور خورشید را که انعکاس یافته از سطوح صافی مثل سنگفرش خیابانها و یا سطح آب باشند از بین می­برند. از این نظر در مواردی مثل رانندگی و یا ماهیگیری می­توانند بسیار مفید باشند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">پلاریزاسیون عدسیهای مزبور هیچ تاثیری بر جذب اشعه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">UV</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">&nbsp;نخواهد داشت، ولی بسیاری از عدسیهای پلاریزه امروزی خاصیت جذب اشعه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">UV</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">&nbsp;را نیز دارند. برچسب عینک مورد نظر خود را از این نظر بررسی کنیدکه آیا حداکثر خاصیت جذب&nbsp;</span><span dir="ltr" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">UV</span><span lang="FA" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 9pt;">&nbsp;را دارد یا خیر؟</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">eynak aftabi</font></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">عینکهای آینه ­ای (&nbsp;</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">Mirror-coated</span></span><span style="text-decoration: underline;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">)&nbsp;</span></span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="color: rgb(115, 115, 115); font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">پوشش آینه­ای در واقع لایه نازکی از مواد فلزی مختلف است که بروی سطح عدسیهای معمولی پرداخت شده است. گرچه پوشش مزبور مقدار نور ورودی به چشم شما را کاهش می­دهد، قابلیت کاملی در حفاظت چشم شما در مقابل اشعه&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">UV</span><span lang="FA" style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;نخواهد داشت.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="font-size: 12px; margin: 6pt 10.5pt 9pt; line-height: 18pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Mihan-IransansBold"><u>و......</u></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 6pt 10.5pt 9pt; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#333333" face="Mihan-IransansBold" style="font-size: 12px; line-height: 18pt;"><u>منبع:</u></font><font color="#333333" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 12px; line-height: 24px;"><u>purmohsen.persianblog.ir</u></span></font></p> text/html 2016-01-25T14:21:55+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك ریبن مدلFLAT http://eynak777.mihanblog.com/post/48 <p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#FF0000" style="font-size: 16pt;" face="Mihan-IransansBold">عینك ریبن مدل<span lang="en-us">FLAT</span></font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><font color="#FF0000" style="font-size: 16pt;">Ray Ban<span lang="en-us">FLAT</span>&nbsp;</font></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#FF0000" style="font-size: 16pt;" face="Mihan-IransansBold">عینك<span lang="en-us">FLAT</span>&nbsp;(اورجینال و پرطرفدار)</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#6600CC" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">پرفروش ترین مدل عینك كمپانی ray ban</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold" color="#ffffff">eynak aftabi</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala2669&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931121151157reyban4.jpg" alt=""></a></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span lang="fa"><b><font color="#FF6600" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">همگام با ستارگان مطرح دنیا شوید!</font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span lang="fa"></span></p><h2 class="title" style="text-align: center; font-weight: normal; letter-spacing: -2px; margin: 0px 0px 10px; padding: 12px 0px 0px; text-transform: uppercase; direction: rtl; height: 38px;"><a href="http://shikposh7.mihanblog.com/post/22" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#006600" size="5">چگونه عینک آفتابی خود را تمیز کنیم؟</font></a></h2><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#0000FF" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه كنید</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><span lang="fa"><b><font color="#6600CC" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">مدل برگزیده ستارگان هالیوود</font></b></span></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eynak777.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#990000">انواع عینک های زیبا</font></a></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#FF00FF" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">عینكی شیك ،زیبا ، با استاندارد روز</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#FF00FF" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">طراحی مدرن</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#666699" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">عینك ریبن فلت مدل سال&nbsp;</font></b></p><p dir="rtl" align="center" style="text-align: -webkit-center;"><a href="http://goo.gl/P155GS" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#000099">انواع عینک های آفتابی</font></a></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font color="#FF6600" style="font-size: 14pt;" face="Mihan-IransansBold">جذابیت و زیبایی هدیه ما به شماست…</font></b></p><p align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala2669&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img width="450" border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/RayBan-2.jpg"></a></p><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><div align="center" style="direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold">26500&nbsp;تومان</font></div><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://eshopfa.net/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala2669" target="_blank"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></font><font face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font><a href="http://eshopfa.net/tala2669_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-Ray.ban-Flat.html" target="_blank" style="font-family: Mihan-IransansBold;"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></div></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><font color="#ffffff">eynak aftabi</font></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold">محصولات پیشنهادی دیگر</font></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div align="center" style="text-align: -webkit-center; direction: rtl; font-size: medium;"><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala4701&amp;s=44998" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930905144331louisvuitton_p.gif" alt=""></a><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala2887&amp;s=44998" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/v-blueRyBan.gif" alt=""></a><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala5324&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13930701171954baner_port.gif" alt="" style="font-size: 11px;"></a><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=tala6196&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/1393090609203918.gif" alt="" style="font-size: 11px;"></a></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><br></div>&nbsp; text/html 2016-01-24T15:59:30+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك ریبن ویفری با شیشه شفاف با تخفیف ویژه http://eynak777.mihanblog.com/post/1 <p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="font-size: 12pt; font-weight: 700;">عینك ریبن ویفری با شیشه شفاف با تخفیف فوق العاده</font></p><p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><img width="450" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/rwayf1.jpg" border="0" height="420"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#59178E" style="font-size: 10pt; font-weight: 700;">محبوب ترین مدل برگزیده ی بازیگران هالیوود و ستاره های محبوب ایرانی</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font color="#59178e" face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight: 700;">مدل برگزیده همه ی بازیگران هالیوود و سیاستمداران بزرگ</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font color="#59178E" face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight: 700;">پرفروش ترین عینك تمام دوران كمپانی Ray<span lang="fa">.</span>ban</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font color="#59178e" face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight: 700;">طراحی این مدل به صورتی بوده كه با تمامی چهره ها متناسب باشد</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font color="#59178E" face="Tahoma" style="font-size: 10pt; font-weight: 700;">حتما این مدل بی نظیر و استثنایی را تهیه كنید</font></p><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><p align="center" dir="rtl"><b><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><font face="Tahoma" color="#59178E" style="font-size: 10pt;">عینك فوق العاده جدید&nbsp;</font></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody"><font color="#59178E" face="Tahoma" size="2">با طراحی مدرن</font></span></b></p><div align="center" style="direction: rtl;">20000&nbsp;تومان</div><div align="center"><a href="http://mavarayenoor.eshopfa.net/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala2140" target="_blank"><img src="http://mavarayenoor.eshopfa.net/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a>&nbsp;<a href="http://mavarayenoor.eshopfa.net/tala2140_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D9%81.html" target="_blank"><img src="http://mavarayenoor.eshopfa.net/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></div></span> text/html 2016-01-23T16:33:00+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك خلبانی شیشه آبی Rayban http://eynak777.mihanblog.com/post/18 <p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font face="Tahoma" color="#FF0000">عینك خلبانی شیشه آبی Rayban با تخفیف فوق العاده!!!</font></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><span lang="fa"><font face="Tahoma" color="#FF0000">گران نخرید ... قیمت ها شکسته شد!!!</font></span></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#000099">به همراه كیف&nbsp;<span lang="fa">مجزا و شیک</span></font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><img width="450" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/blueRyBan-1.jpg" border="0"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#000099" size="2">عینك فوق العاده جدید با طراحی مدرن</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#3333FF" size="2">محصولی متفاوت و منحصر بفرد از كمپانی rayban</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#FF6600" size="2">با قابلیت بازتاب 90 درجه از اشعه های مضر افتاب</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" size="2">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان</font></p><p align="right" dir="rtl" style="font-size: medium;"><font color="#000099" face="Tahoma" style="font-size: 11pt;">طرح این عینك آفتابی متناسب با سلیقه های خاص آقایان و خانم ها می باشد و افرادی كه به دنبال محصولات خاص و كمیاب هستند می توانند این عینك را تهیه نمایند. شیشه های این عینك دارای یو وی 400 بوده و چشمان شما را در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت می كند. عینك خلبانی شیشه آبی با كیف و دستمال اورجینال برای اولین بار در ایران توسط این فروشگاه عرضه شده است.</font></p><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;">29000&nbsp;تومان</div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eshopfa.net/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala2887" target="_blank"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a>&nbsp;<a href="http://eshopfa.net/tala2887_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-Rayban.html" target="_blank"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></div> text/html 2016-01-23T16:30:35+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك دید در شب HD vision http://eynak777.mihanblog.com/post/17 <p align="center" dir="rtl" style="text-align: -webkit-center;"><b><font face="Mihan-IransansBold" size="5" color="#cc0000">عینك دید در شب<span lang="fa">&nbsp;</span>HD vision</font></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><b>&nbsp;</b><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/hdVision-3.jpg" width="400" height="317"></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold" color="#33cc00"><b>&nbsp;<font size="2">&nbsp;عینك دید در شب مخصوص رانندگی و تردد در شب</font></b></font></p><p dir="rtl" align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font size="2" face="Mihan-IransansBold" color="#6600cc"><b>فقط چند قدم با جذابیت و ایمنی دید در شب فاصله دارید</b></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="font-size: medium;"><b><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-weight: 400;"><font size="2">این عینك به طور ویژه برای اصلاح كاهش نزدیك بینی در تاریكی كاهش درخشندگی كنتراست آبی تیره محیط اطراف و نهایتاً ارائه رانندگی ایمن تر</font><font size="2">&nbsp; بدون تغییر كردن ادراك رنگ&nbsp;بعد از تاریكی هوا طراحی شده است. و &nbsp;عینک زیبایی محسوب می شود و فریم دید در شب&nbsp; از تیتانیوم ساخته شده و با الاستومرها&nbsp;</font></span><font size="2"><span style="font-weight: 400;">پوشیده شده است بنابراین این&nbsp;</span></font></font></b><a href="http://eshopfa.net/Detail.aspx?q=cl1723&amp;s=44998" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" color="#009900">عینك بسیار سبك</font></a><b><font face="Mihan-IransansBold"><font size="2"><span style="font-weight: 400;">&nbsp;و با قابلیت انعطاف پذیری در اطراف<span lang="fa">&nbsp;</span></span><span style="font-weight: 400;">شقیقه است و بسیار شیك برای رانندگی خواهد بود&nbsp;<span lang="fa">&nbsp;</span>از جمله امتیازات این عینك این هست كه<u><font color="#ffff33" style="background-color: rgb(255, 153, 102);"> نور مزاحم&nbsp;</font></u></span></font><font size="2"><u><font color="#ffff33" style="background-color: rgb(255, 153, 102);">چراغهای ماشینهای<span lang="fa">&nbsp;</span>جلوی</font></u> را <font color="#cc0000">خنثی</font> میكند</font><span style="color: rgb(22, 159, 217);"></span></font></b></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; font-size: medium;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/hdVision-1.jpg" alt=""></p><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold">12000&nbsp;تومان</font></div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Mihan-IransansBold"><a href="http://eshopfa.net/cart.aspx?s=44998&amp;q=cl1723" target="_blank"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a>&nbsp;<a href="http://eshopfa.net/cl1723_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-HD-vision.html" target="_blank"><img src="http://eshopfa.net/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></font></div> text/html 2015-12-06T22:24:38+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینک cartier Rimmed http://eynak777.mihanblog.com/post/46 <p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma">عینک cartier Rimmed</font></p><p align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><img src="http://img.shixon.com/zoom/Sh1077_1.jpg" alt="شیکسون" style="max-width: 400px;"></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;">cartier یکی از کمپانیهای سازنده عینک لوکس است.طراحی پیچ های معروف استفاده شده در این سری عینک ها ،برگرفته از ساعت خلبان Santos است.در مدل Rimmed از چوب بامبو در ساخت دسته عینک استفاده شده است. روکش طلا در قسمتهای فلزی فریم عینک و لنز قهوه ای پلاریزه آن ، این مدل عینک آفتابی را به یک کالای لوکس تبدیل کرده است .البته این مدل موجود در شیکسون فاقد روکش طلا بوده ولی تمامی فاکتورهای دیگر نمونه اصلی را دارا می باشد . در واقع بخشهای فلزی فریم عینک با میکرون طلا پوشانده شده تا به ثبات هر چه بیشتر رنگ آن کمک کند . این مدل با روکش کامل طلا در ایران موجود نمی باشد .</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" style="font-size: 10pt;">قیمت: 329,000 تومان</font></p><div style="text-align: center; font-size: medium;"><a href="http://www.shixon.com/good/details/Sh1077/%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-cartier-Rimmed?s=44998" target="_blank"><img src="http://www.shixon.com/Images/buy-shixon.png" alt="خرید از شیکسون"></a></div><p style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"></p><hr size="1" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"> text/html 2015-11-15T16:49:19+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینك خلبانی شیشه آبی Rayban با تخفیف فوق العاده!!! http://eynak777.mihanblog.com/post/45 <p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><font face="Tahoma" color="#FF0000">عینك خلبانی شیشه آبی Rayban با تخفیف فوق العاده!!!</font></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><b><span lang="fa"><font face="Tahoma" color="#FF0000">گران نخرید ... قیمت ها شکسته شد!!!</font></span></b></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#000099">به همراه كیف&nbsp;<span lang="fa">مجزا و شیک</span></font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eshopfa.biz/Detail.aspx?q=tala2887&amp;s=44998" target="_blank" title=""><img width="450" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/blueRyBan-1.jpg" border="0"></a></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#000099" size="2">عینك فوق العاده جدید با طراحی مدرن</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#3333FF" size="2">محصولی متفاوت و منحصر بفرد از كمپانی rayban</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" color="#FF6600" size="2">با قابلیت بازتاب 90 درجه از اشعه های مضر افتاب</font></p><p align="center" dir="rtl" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><font face="Tahoma" size="2">شناخته شده به عنوان عینك محبوب هنرپیشگان</font></p><p align="right" dir="rtl" style="font-size: medium;"><font color="#000099" face="Tahoma" style="font-size: 11pt;">طرح این عینك آفتابی متناسب با سلیقه های خاص آقایان و خانم ها می باشد و افرادی كه به دنبال محصولات خاص و كمیاب هستند می توانند این عینك را تهیه نمایند. شیشه های این عینك دارای یو وی 400 بوده و چشمان شما را در برابر اشعه مضر آفتاب محافظت می كند. عینك خلبانی شیشه آبی با كیف و دستمال اورجینال برای اولین بار در ایران توسط این فروشگاه عرضه شده است.</font></p><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center; direction: rtl;">29000&nbsp;تومان</div><div align="center" style="font-size: medium; text-align: -webkit-center;"><a href="http://eshopfa.biz/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala2887" target="_blank"><img src="http://eshopfa.biz/template/PostFeed/cart_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a>&nbsp;<a href="http://eshopfa.biz/tala2887_44998_%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%83-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-Rayban.html" target="_blank"><img src="http://eshopfa.biz/template/PostFeed/info_postsabet.png" style="border-width: 0px;"></a></div> text/html 2015-11-13T15:44:59+01:00 eynak777.mihanblog.com kader عینک خلبانی شیشه رنگی http://eynak777.mihanblog.com/post/23 <div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 25px;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931219162554avitar1.jpg" border="0" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 620px; max-width: 100%;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13931219161933baner1.gif" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid rgb(119, 119, 119); vertical-align: middle; width: 470px; max-width: 468px; margin-top: 10px;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 25px;"></div><div align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 25px; direction: rtl;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"></p><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 24px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1; color: rgb(240, 18, 21);"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">عینک خلبانی شیشه رنگی</strong></em></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">عینک جدید با طراحی مدرن</strong></em></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">عینک مورد استفاده بازیگران و هنرمندان</strong></em></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">از اولین کسانی باشید که این عینک را امتحان می کنید !!!</strong></em></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">بسیار شیک و پرطرفدار</strong></em></h1><h1 style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 0px 0px 10px; font-family: inherit; font-weight: 300; line-height: 1.1;"><em style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">ارائه شده در 4 رنگ شیشه با فریم طلایی</strong></em></h1></div><div style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 25px; margin-top: 30px; width: 620px; overflow: auto;"><div style="box-sizing: border-box; float: left; width: 310px; margin-left: 5px; text-align: justify; direction: rtl; margin-top: 20px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">دارای استاندارد UV400</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">ارائه شده در 4 رنگ شیشه</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">محافظ چشم در مقابل اشعه آفتاب</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">پرطرفدار و شیک</p></div><span style="box-sizing: border-box; width: 279px; float: right;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931219162618avitar2.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 279px; max-width: 300px; position: relative; float: right; height: auto;"></span></div><br style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 16px; line-height: 25px;"><be style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; line-height: 25px;"><div align="center" style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin-top: 10px;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931219162647avitar3.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 496px; max-width: 530px;"></div><div align="center" style="font-size: 16px; box-sizing: border-box;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; margin: 10px auto;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="box-sizing: border-box; width: inherit; display: table-row; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala8300" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 143, 189); text-decoration: none; background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: line-through;">36000تومان&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box;">قیمت :&nbsp;</font></font>30000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl20_lblstrGoodName" style="box-sizing: border-box;">عینك خلبانی شیشه آتشین</span></div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="box-sizing: border-box; width: inherit; display: table-row; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=44998&amp;q= tala8301" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 143, 189); text-decoration: none; background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: line-through;">36000تومان&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box;">قیمت :&nbsp;</font></font>30000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl21_lblstrGoodName" style="box-sizing: border-box;">عینك خلبانی شیشه صورتی</span></div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="box-sizing: border-box; width: inherit; display: table-row; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala8302" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 143, 189); text-decoration: none; background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: line-through;">36000تومان&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box;">قیمت :&nbsp;</font></font>30000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl22_lblstrGoodName" style="box-sizing: border-box;">عینك خلبانی شیشه سرمه ای</span></div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="box-sizing: border-box; width: inherit; display: table-row; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); background-color: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><a href="http://forosh.biz/cart.aspx?s=44998&amp;q=tala8303" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(42, 143, 189); text-decoration: none; background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; width: 150px; max-width: 100%;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span style="box-sizing: border-box;">قیمت:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; text-decoration: line-through;">36000تومان&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box;">قیمت :&nbsp;</font></font>30000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="box-sizing: border-box; display: table-cell; font-size: 14px; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; vertical-align: middle !important; padding: 5px !important;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_grdviwGoods_ctl23_lblstrGoodName" style="box-sizing: border-box;">عینك خلبانی شیشه سبز-دودی</span></div></div></div></div><div dir="rtl" style="font-size: 16px; box-sizing: border-box; margin-top: 10px; text-align: justify;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody14" style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody13" style="box-sizing: border-box;">این عینک از نظر پزشكی تائید شده می باشد و دارای uv 400 كامل می باشد در نتیجه علاوه بر زیبایی ، محافظت از چشم هارا در مقابل نور خورشید به خوبی انجام میدهد .متاسفانه به این موضوع در ایران اهمیت خاصی داده نمیشود ولی ما به شما توصیه میكنیم حتما به چشمان خود احترام بگذارید چرا كه تا پایان عمر به آنها نیاز دارید. و این نكته بسیار مهم است كه عینك آفتابی دارای استاندارد كامل بوده و از چشمانتان محافظت كند. عینك آفتابی غیر استاندارد نه تنها از چشم محافظت نمیكند بلكه به چشم آسیب نیز میرساند.</span></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin-top: 10px;"><font size="4">به<b><font color="#ff0000"> ادامه مطلب</font></b> مراجعه کنید</font></div></be>